KONŠTRUKTA - Industry a ľudia

Ľudské zdroje majú pre náš úspech zásadný význam

Ako zamestnávateľ kladieme veľký dôraz na vzdelávanie, motiváciu, kariérny rast našich zamestnancov.
Pozorne sa snažíme sledovať individuálne ambície svojich zamestnancov. Talentovaných pracovníkov, ktorí podávajú vynikajúce výsledky, podporujeme v rozvoji ich profesionálnej kariéry. Budovanie profesionálneho rozvoja podporujeme špeciálnymi programami. Spolupracujeme s množstvom vzdelávacích agentúr a organizácií. Čo to znamená v praxi? Pravidelne hodnotíme našich pracovníkov, aby sme zosúladili požiadavky organizácie s ich individuálnymi profesionálnymi a manažérskymi ambíciami. Naša spoločnosť ponúka zamestnancom príležitosť získavať a zdokonaľovať odborné znalosti a skúsenosti aj v zahraničí. Technici i obchodníci si u náročného zákazníka môžu overiť nielen svoju odbornosť, jazykové znalosti ale prejaviť i talent, kreativitu, flexibilitu a diplomaciu.

KONŠTRUKTA - Industry a mladá generácia

KONŠTRUKTA - Industry si dlhodobo udržiava dobré vzťahy so strednými a vysokými školami. Študentom poskytuje priestor na aplikáciu svojich teoretických schopností v praktickej oblasti počas študentskej praxe, brigády, či už na oddelení vývojovej konštrukcie, vo výrobe, na oddelení účtovníctva a daní a ďalších. Poskytujeme podporu a odborné konzultácie aj pri vypracúvaní diplomových a doktorandských prác. V prípade záujmu škôl spolupracujeme na exkurziách.

KONŠTRUKTA - Industry a motivácia zamestnancov

Pre zvyšovanie motivácie zamestnancov je určite zaujímavý pestrý balík nefinančných benefitov zameraný na podporu tímov od rôznych kultúrnych akcií (úsekové posedenia, deň otvorených dverí, Mikuláš, vianočné stretnutie zamestnancov), športové akcie (tenisový, stolnotenisový, kolkársky a futbalový turnaj), podpora zdravia zamestnancov nákupom vakcín alebo vitamínov, nadštandardné lekárske prehliadky, príspevky na zvýšenie regenerácie pracovnej sily a i.

Jeden z pozitívnych stimulov je aj zavedený pružný pracovný a pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec stanovený v Zákonníku práce.

Po nefinančnej stránke motivuje zamestnancov príspevkom na stravovanie, zabezpečením pitného režimu a nákupom vianočných poukážok.

V rámci finančnej motivácie firma poskytuje:

Prémie - s cieľom zlepšiť pracovné nasadenie zamestnancov pri plnení úloh

13. mzda - motivácia zamestnancov do budúceho obdobia pri splnení finančných cieľov bežného roka

Podiely na zisku - za účelom zainteresovanosti zamestnancov na dosiahnutom priaznivom hospodárskom výsledku

Námety RKZ - odmeny na podporu realizácie nápadov zamestnancov smerujúcich najmä do oblasti zvyšovania produktivity práce, efektívnosti vykonávaných činností.

Fond odmien za:

  • mimoriadne úlohy nad rámec svojich pracovných povinností
  • získanie nových zamestnancov
  • aktívnu spoluprácu pri adaptácii nových zamestnancov
  • vecné a termínové plnenie interného auditu kvality

Cieľové odmeny za:

  • zabezpečenie efektívnej realizácie projektov (projektové odmeny)
  • aktívny a efektívny prístup zamestnancov počas montáže a servisu u zákazníka (odmeny za montáž)
  • splnenie obchodných cieľov marketingovej stratégie (obchodné odmeny)

Odmeny pri životnom a pracovnom jubileu

Doplnkové dôchodkové sporenie

Odstupné nad rámec Zákonníka práce

Nenávratná sociálna výpomoc v ťažkých životných situáciách

FaLang translation system by Faboba